Jeg har fået mit eksamensbevis! / I have got my diploma!

I fredags fik jeg mit eksamensbevis fra universitetet. Jeg havde endelig den hele virkeliggørelse af dimmisionen dra universitetet og slutningen af min kandidatuddannelse.
Jeg havde virkeligt særlig lykke og chancer ved siden af mig, derfor kunne jeg udføre mit studium. Jeg kalder den særlige lykke ”menneskelykke”, som mener lykke, som man kan møde gode mennesker. Jeg takker nemlig til enhver, som gav mig en chance for at gå ind universitetet, og som opmuntrede mig i løbet af mit studium. Og jeg takker til min familie, som forstod at jeg læste i udlandet.
Ikke havde jeg ” menneskelykke” og chancerne ved siden af mig, ikke kunne jeg ikke udføre mit studium. Jeg behøvede mine anstrengelser, en god forståelse om mit studium og at meget lære sprog (engelsk og dansk). Men havde jeg kun de tre ting, kunne jeg ikke lykkes fordi de tre ting var minimum behov, som jeg kan klare mig selv.
Dansker, som jeg først mødte, var meget flinke og venlige, og prøvede at forstå mig. Derfor bestemte jeg at lære dansk for at forstå dem.

De spurgte mig, “Du har allerede en bachelor. Hvorfor tager du ikke en kandidatuddannelse?”, og forklarede mig hvordan jeg kan anvende min kandidat på en fordel. Derfor kunne jeg få et nyt syn på akademiske baggrunde. (Jeg havde had en lille viden om kandidater indtil da, for eksempel, kan mennesker med en kandidat få højere løn.)

Jeg mødte et menneske, som har kendskab om universiteter i Danmark. Derfor fandt jeg ud af at det er muligt at jeg går ind et universitet i Danmark.

Nogle professorer på universitetet ver interesseret i mig, som er en fuldstændig mærkelig kvinde, og de forstod at den mærkelige kvindes iver til at læse miljøingeniøring. Derfor kunne jeg gå ind universitetet.

Universitetet og den danske regering gav mig et stipendium. Derfor kunne jeg koncentrere mig om mit studium uden finansiele problemer.

Mine klassekammerater var altid aktive og førte mig til gruppeprojektet da jeg bare startede at læse. Derfor kunne jeg forstå hvordan jeg skulle arbejder i en gruppe og hvordan jeg læse med en dansk måde. Tusinde tak til D, H, J, J, L, M og R.

Jeg mødte mange internationale studenter fra mange forskellige lande. Derfor kunne jeg forstå at det var hårdt til ikke kun mig, men til enhver international student at læse derhen. Og jeg kunne udvide min horisont. Tusinde tak til A, A, C, E, E, K, K, R, S, S og T.

Vejlederene, teknikerene, de andre studenter… alle mennesker på universitetet var venlige, hjalp mig mange gange, og slet ikke opgav mig. Derfor kunne jeg fuldføre at skrive min master thesis selv om jeg forlængede at aflevere den. Tusinde tak til A, H, H, J, K, M, M, N, P, S og S.

Min familie var ikke fyret, blev ikke alvoligt syg, og ikke så sad dårligt i det, som jeg skulle sende penge. Derfor kunne jeg undslippe fra at droppe ud af universitetet.

Mine venner lod somme tider mig vide, hvordan de gik det, og opmuntrede mig. Det afskrækkede mig til at drippe ud mig selv. Og jeg følte virkelig, at det var et sjældent tilfælde at jeg kunne læse med min alder.

Under alle omstændigheder, jeg virkelig havde " menneskelykke" og chancer ved siden af mig. Jeg har fanget en ting, som jeg ikke kan fange alene. Nu er det min tur til at vende tilbage noget til den danske og den japanske samfund. Jeg tænker på hver dag, hvad jeg kan gøre i fremtiden.

-------------------------------------------------------------------------
Last Friday I got my diploma from the university. I had finally full realization of the graduation from the university and the end of my master course.
I really had special fortune and chances on my side therefore I could carry out my study. I call the special fortune "person fortune" that means fortune you can meet good people. So I express sincere thanks to everyone who gave me a chance to enter the university and who encouraged me during the study. And I express heartfelt thank for my family who understood me to study abroad.
I couldn’t carry out my study if I didn’t have the "person fortune" and chance on my side. Of course I needed my effort, good understanding about my study and learning language well. But I couldn’t succeed if I only had them. Because these three things are the minimum requirements I can manage by myself.

The Danish people whom I met first were very kind and tried to understand me. Therefore I dicided to learn Danish to understand them.

They asked me “You already have a bachelor. Why don’t you take a master?” and told me how I can turn my master degree to advantage. Therefore I could get a new view of academic backgrounds. (I had had a little knowledge of master degrees until then, for example, people with a master degree can get higher salary.)

I met a person who has good knowledge about universities in Denmark. Therefore I found out that I could enter a university in Denmark.

Professors in the university were interested me, a complete stranger, and understand the stranger’s zeal for studying environmental engineering. Therefore I could enter the university.

The university and Danish government made me a student on a scholarship. Therefore I could concentrate on my study without any financial concerns.

My classmates were always active and led me to the group project when I just started to study. Therefore I could understand how to work in a group and how to study with a Danish way. Special thanks to D, H, J, J, L, M and R.

I met many international students from different countries. Therefore I could understand it was hard for not only me but for everyone to study there. And I could broaden my horisons. Special thanks to A, A, C, E, E, K, K, R, S, S and T.

Supervisors, technicians, other students…all people in the university were kind, helped me many times and didn’t abandon me. Therefore I could accomplish to write my master thesis even if I postponed delivering it. Special thanks to A, H, H, J, K, M, M, N, P, S and S.
My family was not fired, didn’t get ill, and was not so badly off I had to work and send money. Therefore I could escape from dropping out from the university.

My friends sometimes let me know how they had been getting along, and encouraged me. It discouraged me to drop out by myself. And I really felt that it was a rare case I could study with my age.

Anyway, I really had the “person fortune” and chance on my side. I have caught one thing which I cannot catch with myself alone. Now it is my turn to return anything to the Danish and Japanese societies. I think every day what I will be able to do in the future.

Post a comment

Private comment

Profile

syltetoejsglas

Author:syltetoejsglas
Hej. Jeg er "Syltetoejsglas". Jeg er japaner. Jeg er blevet færdig med min kandidatuddannelse i Danmark. Nu er jeg i Japan og venter på at starter mit nye job. På denne blog vil jeg skrive om mit daglige liv på dansk og engelsk. Både almindelige kommentarer og rettelser af mine danske skrifter er velkomne.
-------------------------
Hello. I'm "Syltetoejsglas (= "jam jar" in danish)". I'm japanese. I'm finish my master course in the university in Denmark. Now I'm in Japan and waiting for starting my new job. I'll write about my daily life in English and danish in this blog. Both ordinary comments and corrections of my english writing are welcome.

Thank you for visiting!
Category
Calendar
11 | 2018/12 | 01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
Latest journals
Latest comments
Search form
Link
Monthly archive
Friend request form

Want to be friends with this user.

QR code
QR