Min endagstur til København / My day trip to Copenhagen

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
I går kørte min tidlig værtsfamilie of jeg en endagstur til København sammen.

Både de og jeg bor i en lille by tæt på Skagen i Nordjylland. Men Danmark er et lille land, så det er fysisk muligt at køre til København og tilbage med kun en dag med tog fra vores by selv om vores by er langt væk fra København. Men man skal tage 6 timer for at køre til København med tog, så man har ikke tid for at se noget i København. Man behøvede altid at overnatte i København eller at tage et nattog hvis man gerne vil se noget. Heldigvis har flybilletter blevet solgt med en tilbutpris, og de har blevet mere og mere billgere end togbilleter. Og antalet af flyveture har blevet steget lige siden nogle år. I går havde vi en tur til København uden overnatningen, ved at bruge et mogenfly og et natfly. Selvfølgelig var turen billiger end den ved at bruge toget, og vi kunne bruge tid I København næsten hele dagen!! Vores formål var at gå på ølfestivalen København 2010.

I går morges 5:00, afrejste vi fra vores by til Aalborg lufthavn i bil. Vores fly sat af 6:30 og ankom til København lufthavn med kun 40 mimutter flyvetid. Der var ca. 7 grader i København. Jeg havde ikke leggings med under min nederdel så jeg frøs. Jeg troede at det er vermere I København end i vores by, men slet ikke! (Det resulterede til sidst at købe en leggings på en H&M butik ligeefter de var åbnet.)

Vi så mange mennesker, der kører på deres arbejdspladser bagfra vinduet da vi spiste mogenmad på en kafé i centrumet i byen. Jeg genkaldte mig at jeg havde tidligt kørt til min arbejdsplads med tog for at undgå myldretid, og jeg havde tit spist morgenmad på en kafé da jeg havde arbejdet i Tokyo.

Vi også gik på Paludan Bogkafe’ (Billede 1) efter gik vi rundt Norreport station. Jeg har vært interessant i kafe’en men jeg har aldrig vært derinde før. Det var en god kafe’ med en god atmosfære, og hyggeligt og stillet ligesom vi var på et bibliotek.

Om morgenen besøgte vi Christiansborg slot. Slottet er et tidligt kongelig palads. Nu bruges paladset som både folketinget og et sted for præsentation til dronningen. Jeg synes at det er interessant at folketinget bruger det tidlige kongelig palads. Fordi det er ligesom Osaka slot bruges som den Japanske folketinget hvis japanske historier følger med den danske sandhed, som folketinget bruger det tidlige kongelig palads. Forresten, det er værdt at se “Gobelinerne” i Christiansborg slot. Gobelinerne var tegnet af Bjørn Nørregaard, en berømt kunstner i Danmark. Temaet af tagningen er historien af Danmark og verden (About details). Jeg synes at gobelinerne er meget enestående og første som en kongehusets indsamling. Jeg kan lide gobelinerne.

Om eftermiddagen besøgte vi Statens Museum for kunst for at se en Bjørn Nørregaards udstilling (About details). Jeg har ikke imod hans kunstværker. Men jeg kan ikke forstår hans kunstværker. Først skal jeg læse om ham.

Kl.4 om eftermiddagen kørte vi til ølfestivalen København 2010, som er stedet af vores hovedformål (Billeder 2-4) (About details). Her kunne man smage forskellige øl fra forskellige bryggerier (hovedsagelig dansk). Jeg havde totale 10 poletter. Jeg smagte nyt øl fra bryggeriet, som jeg kender, og noget øl fra bryggeriet, som jeg ikke kender. Mit favorite øl i smagsprøverne er Premiun Valnød fra Rise bryggeri. Jeg blev lidt fuld med de mange smagsprøver selv om en smagsprøve var 100mL øl. Det var fredag i går så festivalpladsen var fulde op med mennesker kl.20. Det var svært at frytte fra en bås til bås.

Billede 2 -Mennesker har allerede ventet på i en linie før kl.16 at åbne døren.
Billede 3 - En smagprøvesglas
Billede 4 - Festivalpladsen 

Vores "hjemmeflyve" var ca. kl.23. Det var kl.1 om natten da jeg kørte hjem. Det var en meget meget lang og lykkelig dag!

------------------------------------------------------------------------- 
Yesterday my former hostfamily and I went to Copenhagen for a day.

Both they and I live a small town close to Skagen in the northern Jutland. Since Denmark is a small country it is physically possible to go to Copenhagen and back for a day from our town by train even my town is far from Copenhagen. But you must take 6 hours to go to Copemhagen by train, so therefore you have no time for seeing something in Copenhagen. You always needed to stay overnight in Copenhagen or to take a night train if you want to see something. But fortunately, flight tickets has been discounted and more and more cheaper than train tickets. And the number of flights has been increased for over the years. Yesterday we had a trip to Copenhagen without staying a hotel, by using a morning flight and a late flight. Of course the trip is chaper than that by using train, and we could spend time in Copenhagen almost the whole day!! Our main purpose of this trip was to go to the beerfestival Copenhagen 2010.

At 5:00 yesterday morning, we started from our town to Aalborg airport by car. Our flight taken off at 6:30, and arrived at Copenhagen airport with only 40 minutes flying. It was about 7 degree in Copenhagen. I didn't wear leggings under my skirt so I was freezing. I supposed that it is warmer in Copenhagen than in our town, but not! (It resulted buying a pair of leggins at an H&M just after they had opened in the end.)

We saw many people going to their offices from behind the window when we had breakfast at a cafe in the city area. I remembered that I had gone to my office by train early to avoid rush hour and that I often had had breakfast at a cafe when I had worked in Tokyo.

We also went to Paludan Bogcafe (Picture 1) after we walked around the Norreport station. I have been interested in this cafe but I have never been there before. It was a good cafe with a good atmosphere, and also cosy and quiet as we were in a library.

In the mornings we visited Christiansborg castle. This castle is the former royal palace. Now this is used as both the danish parliament house and the place of presentation to the Queen. I think it is interesting that the parliament is using an old castle. If this fact is likened to a histry in Japan, the Osaka castle is used as japanese parliament house now. By the way, it is worth seeing the "Gobelin tapestories" in Christiansborg castle. The tapestories are designed by Bjørn Nørregaard, a famous danish artist. The theme of design is the history of Denmark and the world (About details). I think these tapestries are highly unique and original as a Royal House's collection. I love these tapestries.

In the afternoon we visited the natinal gallery of Denmark (Statens Museum for kunst) to see a Bjørn Nørregaard's exhibition (About details). I don't dislike his works. But I can't understand his works. First I need to learn about himself.

At 4:00 in the afternoon, we went to the beerfestival Copenhagen 2010 which is the place of our main purpose (Photo 2-4) (About details). Here you could taste different europian beer from various breweries (mainly danish). I had total 10 tokens. I tasted new beer from the breweries I know and beer from the breweries I didn't know. My favorite beer in the tasted is Premiun Valnød (=walnuts) from Rise brewery. I was getting tipsy with many times tasting even one tasting was 100mL beer. It was Friday yesterday, so the festival place was full up with people at about 20:00. It was difficult to move from a booth to booth.

Picture 2 - People have already waited in a line to open the gate before 16:00.
Picture 3 - A tasting glass
Picture 4 - The festival place

Our return flight was at about 23:00. It was at 1:00 when I went back home. It was a really really long and happy day!

Post a comment

Private comment

Profile

syltetoejsglas

Author:syltetoejsglas
Hej. Jeg er "Syltetoejsglas". Jeg er japaner. Jeg er blevet færdig med min kandidatuddannelse i Danmark. Nu er jeg i Japan og venter på at starter mit nye job. På denne blog vil jeg skrive om mit daglige liv på dansk og engelsk. Både almindelige kommentarer og rettelser af mine danske skrifter er velkomne.
-------------------------
Hello. I'm "Syltetoejsglas (= "jam jar" in danish)". I'm japanese. I'm finish my master course in the university in Denmark. Now I'm in Japan and waiting for starting my new job. I'll write about my daily life in English and danish in this blog. Both ordinary comments and corrections of my english writing are welcome.

Thank you for visiting!
Category
Calendar
11 | 2018/12 | 01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
Latest journals
Latest comments
Search form
Link
Monthly archive
Friend request form

Want to be friends with this user.

QR code
QR